Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ewa Watkowska

Ewa Watkowska

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 113, przynależność: Centrum Samorządowe-Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe- Odrodzenie

Status: powołany - 07.11.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Infrastruktury i Gospodarki stała I/7/2018 członek
Komisja Oświaty i Kultury stała I/9/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-12-01 13:07:23 Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIII za
2022-12-01 13:14:58 -druk nr 346 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja XLIII za
2022-12-01 13:32:53 -druk nr 347 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLIII za
2022-12-01 13:34:56 - druk nr 348 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. sesja XLIII za
2022-12-01 13:41:11 - druk nr 349 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sesja XLIII za
2022-12-01 13:43:10 - druk nr 350 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. „Gmina Choszczno wspiera pracowników” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy. Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenia aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, sesja XLIII za
2022-12-01 13:45:07 - druk nr 351 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XLIII za
2022-12-01 13:48:41 - druk nr 352 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja XLIII za
2022-12-01 13:50:23 - druk nr 353 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XLIII za
2022-12-01 14:02:51 - druk nr 354 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna, sesja XLIII za
2022-12-01 14:04:37 - druk nr 355 zmieniający uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolnych oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:08:00 - druk nr 356 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:14:29 - druk nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno, sesja XLIII za
2022-12-01 14:15:46 - druk nr 359 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLIII za
2022-12-01 14:17:40 - druk nr 360 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki, sesja XLIII za
2022-12-01 14:19:21 - druk nr 361 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury. sesja XLIII za
2022-12-01 14:01:40 wniosek formalny radnego Andrzeja Korzeniewskiego dot. obiektów i urządzeń infrastruktury oraz urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych sesja XLIII przeciw
2022-12-30 10:10:25 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIV za
2022-12-30 10:11:49 - druk nr 362 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2023, sesja XLIV za
2022-12-30 10:18:30 - druk nr 363 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Choszczno, sesja XLIV za
2022-12-30 10:20:03 - druk nr 364 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030roku”, sesja XLIV za
2022-12-30 11:09:00 - druk nr 365 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno, sesja XLIV za
2022-12-30 11:16:02 - druk nr 366 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna, sesja XLIV za
2022-12-30 11:17:40 - druk nr 367 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022, sesja XLIV za
2022-12-30 11:28:53 - druk nr 368 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2023. sesja XLIV za
2022-12-30 10:08:59 Wniosek za przyjęciem Protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej (Nr 5/2022 i Nr 6/2022) w punkcie 4 obrad Sesji sesja XLIV za
2022-12-30 11:07:43 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi sesja XLIV przeciw
2023-01-02 12:10:32 - druk nr 369 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023. sesja XLV za
2023-01-31 12:43:44 Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej. sesja XLVI za
2023-01-31 12:45:46 - druk nr 370 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, sesja XLVI za
2023-01-31 12:47:00 - druk nr 371 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XLVI za
2023-01-31 12:48:25 - druk nr 372 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 0 Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”, sesja XLVI za
2023-01-31 12:49:39 - druk nr 373 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLVI za
2023-01-31 12:50:51 - druk nr 374 zmieniający uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja XLVI za
2023-01-31 13:02:32 - druk nr 375 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:03:23 - druk nr 376 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja XLVI za
2023-01-31 13:04:49 - druk nr 377 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:05:26 - druk nr 378 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:06:58 - druk nr 379 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:09:10 - druk nr 380 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:07 - druk nr 381 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:59 - druk nr 382 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:23:33 - druk nr 383 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:26:34 - druk nr 384 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023. sesja XLVI za
2023-01-31 12:39:12 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 385 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. sesja XLVI za
2023-01-31 12:39:43 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 386 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa. sesja XLVI za
2023-01-31 13:28:06 - druk nr 385 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. sesja XLVI za
2023-01-31 13:29:21 - druk nr 386 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa. sesja XLVI za
2023-01-31 12:41:12 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sesja XLVI za
2023-01-31 13:34:00 - druk nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sesja XLVI za
2023-01-31 12:41:48 Wprowadzenie do porządku projektu uchwały na druku nr 388 zmieniający uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno sesja XLVI za
2023-01-31 13:35:31 - druk nr 388 zmieniający uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno sesja XLVI za
2023-01-31 12:38:21 Wprowadzenie do porządku obrad punktu 2 złożenie ślubowania radnej Wiesławy Świtaj sesja XLVI za
2023-01-31 13:01:04 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. wycofania części zapisu w załączniku nr 2, pkt 2 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : "oraz rozbiórki pawilonu plażowego przy ul. Chrobrego" sesja XLVI przeciw
2023-01-31 13:19:50 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. zmian w paragrafie 9 pkt. 13 podpunkt 5 " zamiast 3 krotnie to 4 krotnie w okresie od 31 marca do 31 grudnia" sesja XLVI przeciw
2023-03-16 12:04:17 Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej. sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:01 - druk nr 390 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:48 - druk nr 391 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 „Jagiełły”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:07:27 - druk nr 392 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 „700-lecia”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:08:21 - druk nr 393 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 4 „Południowe”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:09:56 - druk nr 394 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:17:06 - druk nr 395 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:19:18 - druk nr 396 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:20:23 - druk nr 397 zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:27:44 - druk nr 398 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:28:37 - druk nr 399 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037. sesja XLVIII za
2023-05-18 10:04:21 Przyjęcie protokołu z XLIVIII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIX za
2023-05-18 10:07:08 - druk nr 400 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Skarbem Państwa, sesja XLIX za
2023-05-18 10:08:26 - druk nr 401 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:12:12 - druk nr 403 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tyś złotych, sesja XLIX za
2023-05-18 10:22:01 - druk nr 404 w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, sesja XLIX za
2023-05-18 10:23:44 - druk nr 405 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2023-2025, sesja XLIX za
2023-05-18 10:26:29 - druk nr 406 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:29:28 - druk nr 407 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLIX za
2023-05-18 10:30:58 - druk nr 408 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/191/95 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sesja XLIX za
2023-05-18 10:32:08 - druk nr 409 zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, sesja XLIX za
2023-05-18 10:34:04 - druk nr 410 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Choszczno w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, sesja XLIX za
2023-05-18 10:43:59 - druk nr 411 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. sesja XLIX za
2023-05-18 11:03:58 - druk nr 412 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XLIX za
2023-05-18 11:14:43 - druk nr 413 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022, sesja XLIX za
2023-05-18 11:50:32 - druk nr 414 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. sesja XLIX za
2023-05-18 10:36:05 Trzyosobowy skład komisji sesja XLIX za
2023-05-18 10:39:18 Kandydatura : Anetta Bikowska sesja XLIX za
2023-05-18 10:40:29 Kandydatura : Stefan Szemlij sesja XLIX za
2023-05-18 10:42:36 Kandydatura : Jerzy Gumuliński sesja XLIX za