Przejdź do treści

Andrzej Zakrzewski

Zdjęcie: Andrzej Zakrzewski
Zdjęcie: Andrzej Zakrzewski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt azakrzewski@radni.choszczno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
2 Komisja Oświaty i Kultury stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 14:51:11 Dodanie punktu w obradach przez radnego Kazimierza Czapiewskiego - wybranie członków komisji I sesja za
2024-05-23 14:07:05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja za
2024-05-23 14:08:30 - druk nr 8 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków zarządu osiedli na terenie Gminy Choszczno, II sesja za
2024-05-23 14:13:56 - druk nr 9 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, II sesja za
2024-05-23 14:17:41 - druk nr 11 zmieniający uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, II sesja za
2024-05-23 14:23:28 - druk nr 12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, II sesja za
2024-05-23 14:26:06 - druk nr 13 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Artura Raczyńskiego, II sesja za
2024-05-23 14:28:25 - druk nr 18 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, II sesja za
2024-05-23 14:30:52 - druk nr 19 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie. II sesja za
2024-05-23 14:50:02 - druk nr 20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, II sesja za
2024-05-23 15:00:18 - druk nr 21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023, II sesja za
2024-05-23 15:19:36 - druk nr 22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. II sesja za
2024-05-23 14:03:43 Wycofanie uchwały nr 10 w punkcie 3 obrad II sesja za
2024-05-23 14:05:56 wycofanie z porządku obrad punktów nr : 14 , 15 , 16 , 17. II sesja za
2024-07-04 13:09:47 Przyjęcie protokołu z II sesji. III sesja za
2024-07-04 13:11:30 - druk nr 23 zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, III sesja za
2024-07-04 13:12:35 - druk nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Choszczno, III sesja za
2024-07-04 13:15:43 - druk nr 25 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno obejmującego części obrębów: Suliszewo, Rzeczki, Rzecko, Wardyń, Chełpa, Baczyn, Smoleń, Raduń, Korytowo, Krzowiec, III sesja za
2024-07-04 13:16:14 - druk nr 26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno obejmującego części obrębów: Stawin, Gleźno, Koplin, Rudniki, Zamęcin, Wysokie, Nowe Żeńsko, Zwierzyn, III sesja za
2024-07-04 13:32:45 - druk nr 27 zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno, III sesja za
2024-07-04 14:10:50 - druk nr 28 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, III sesja za
2024-07-04 14:34:01 - druk nr 29 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, III sesja za
2024-07-04 14:37:54 - druk nr 30 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w miejscowości Rzecko, III sesja za
2024-07-04 15:06:18 - druk nr 31 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, III sesja za
2024-07-04 15:08:35 - druk nr 32 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037, III sesja za
2024-07-04 15:11:45 - druk nr 33 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. III sesja za
2024-07-04 14:30:58 Wniosek dot poprawki Radnego Michała Puziaka dotyczący Zmiany paragrauf 3 uchwały projektu druku uchwały nr 29 w miejscu 8% na 10 % inkaso III sesja za