Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesława Świtaj

Wiesława Świtaj

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 152, przynależność: Centrum Samorządowe-Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe- Odrodzenie

Status: powołany - 18.01.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała I/6/2018 członek
Komisja Wsi i Rolnictwa stała I/8/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-01-31 12:43:44 Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej. sesja XLVI za
2023-01-31 12:45:46 - druk nr 370 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, sesja XLVI za
2023-01-31 12:47:00 - druk nr 371 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XLVI za
2023-01-31 12:48:25 - druk nr 372 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 0 Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”, sesja XLVI za
2023-01-31 12:49:39 - druk nr 373 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLVI za
2023-01-31 12:50:51 - druk nr 374 zmieniający uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja XLVI za
2023-01-31 13:02:32 - druk nr 375 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:03:23 - druk nr 376 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja XLVI za
2023-01-31 13:04:49 - druk nr 377 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:05:26 - druk nr 378 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:06:58 - druk nr 379 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:09:10 - druk nr 380 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:07 - druk nr 381 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:59 - druk nr 382 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:23:33 - druk nr 383 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:26:34 - druk nr 384 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023. sesja XLVI za
2023-01-31 13:28:06 - druk nr 385 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. sesja XLVI za
2023-01-31 13:29:21 - druk nr 386 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa. sesja XLVI za
2023-01-31 13:34:00 - druk nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sesja XLVI za
2023-01-31 13:35:31 - druk nr 388 zmieniający uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno sesja XLVI za
2023-01-31 13:01:04 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. wycofania części zapisu w załączniku nr 2, pkt 2 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : "oraz rozbiórki pawilonu plażowego przy ul. Chrobrego" sesja XLVI przeciw
2023-01-31 13:19:50 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. zmian w paragrafie 9 pkt. 13 podpunkt 5 " zamiast 3 krotnie to 4 krotnie w okresie od 31 marca do 31 grudnia" sesja XLVI przeciw
2023-02-14 12:02:17 Druk nr 389 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023. sesja XLVII za
2023-03-16 12:04:17 Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej. sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:01 - druk nr 390 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:48 - druk nr 391 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 „Jagiełły”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:07:27 - druk nr 392 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 „700-lecia”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:08:21 - druk nr 393 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 4 „Południowe”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:09:56 - druk nr 394 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:17:06 - druk nr 395 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:19:18 - druk nr 396 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:20:23 - druk nr 397 zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:27:44 - druk nr 398 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:28:37 - druk nr 399 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037. sesja XLVIII za
2023-05-18 10:04:21 Przyjęcie protokołu z XLIVIII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIX za
2023-05-18 10:07:08 - druk nr 400 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Skarbem Państwa, sesja XLIX za
2023-05-18 10:08:26 - druk nr 401 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:12:12 - druk nr 403 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tyś złotych, sesja XLIX za
2023-05-18 10:22:01 - druk nr 404 w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, sesja XLIX za
2023-05-18 10:23:44 - druk nr 405 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2023-2025, sesja XLIX za
2023-05-18 10:26:29 - druk nr 406 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:29:28 - druk nr 407 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLIX za
2023-05-18 10:30:58 - druk nr 408 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/191/95 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sesja XLIX za
2023-05-18 10:32:08 - druk nr 409 zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, sesja XLIX za
2023-05-18 10:34:04 - druk nr 410 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Choszczno w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, sesja XLIX za
2023-05-18 10:43:59 - druk nr 411 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. sesja XLIX za
2023-05-18 11:03:58 - druk nr 412 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XLIX za
2023-05-18 11:14:43 - druk nr 413 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022, sesja XLIX za
2023-05-18 11:50:32 - druk nr 414 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. sesja XLIX za
2023-05-18 10:36:05 Trzyosobowy skład komisji sesja XLIX za
2023-05-18 10:39:18 Kandydatura : Anetta Bikowska sesja XLIX za
2023-05-18 10:40:29 Kandydatura : Stefan Szemlij sesja XLIX za
2023-05-18 10:42:36 Kandydatura : Jerzy Gumuliński sesja XLIX za
2023-09-14 10:05:18 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. sesja L za
2023-09-14 10:11:36 - druk nr 415 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, sesja L za
2023-09-14 10:12:51 - druk nr 416 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja L za
2023-09-14 10:13:37 - druk nr 417 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, sesja L za
2023-09-14 10:14:14 - druk nr 418 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie, sesja L za
2023-09-14 10:17:59 - druk nr 419 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sesja L za
2023-09-14 10:19:48 - druk nr 420 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tyś. złotych, sesja L za
2023-09-14 10:23:35 - druk nr 421 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, sesja L za
2023-09-14 10:25:07 - druk nr 422 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne. Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja L za
2023-09-14 10:27:08 - druk nr 423 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, sesja L za
2023-09-14 10:29:18 - druk nr 424 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Choszczno, sesja L za
2023-09-14 10:31:34 - druk nr 425 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja L za
2023-09-14 10:32:55 - druk nr 426 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja L za
2023-09-14 11:13:19 - druk nr 427 w sprawie powołania Komisji Statutowej, sesja L za
2023-09-14 10:08:56 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 429 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej, nr ewid. działek 642 i 1/4, obręb 0001 Choszczno. sesja L za
2023-09-14 11:02:08 druk nr 429 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej, nr ewid. działek 642 i 1/4, obręb 0001 Choszczno. sesja L za
2023-09-14 12:09:29 druk nr 428 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027. sesja L za
2023-09-14 11:06:31 Powołanie Radnego Piotra Sobczaka do komisji statutowej. sesja L za
2023-09-14 11:08:00 Powołanie Anetty Bikowskiej do komisji statutowej. sesja L za
2023-09-14 11:10:12 Powołanie Radnego Jerzego Gumulińskiego do komisji statutowej. sesja L za
2023-09-14 11:22:36 Wybór członków komisji skrutacyjnej : Teresa Kasior ,Jakub Pialik ,Irena Piątek sesja L za
2023-11-02 10:19:01 - druk nr 432 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja LI za
2023-11-02 10:19:55 - druk nr 433 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037. sesja LI za
2023-11-02 10:15:31 Wniosek o zakończenie dyskusji zgłoszony przez Radną Teresę Kasior. sesja LI za
2023-11-30 12:15:05 Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miejskiej. sesja LII za
2023-11-30 12:27:28 - druk nr 430 zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Skarbem Państwa, sesja LII za
2023-11-30 12:28:44 - druk nr 431 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty, sesja LII za
2023-11-30 12:29:44 - druk nr 434 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sesja LII za
2023-11-30 12:31:34 - druk nr 435 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choszczno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, sesja LII za
2023-11-30 13:15:45 - druk nr 436 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037, sesja LII za
2023-11-30 13:45:21 - druk nr 437 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, sesja LII za
2023-11-30 13:48:04 - druk nr 438 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja LII za
2023-11-30 12:33:27 - druk nr 439 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego, sesja LII za
2023-11-30 12:47:05 - druk nr 440 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sesja LII za
2023-11-30 12:48:16 - druk nr 441 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja LII za
2023-11-30 12:51:18 - druk nr 442 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja LII za
2023-11-30 12:52:29 - druk nr 443 w sprawie przyjęcia „programu współpracy gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, sesja LII za
2023-11-30 12:53:28 - druk nr 444 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Choszczno na rok 2024, sesja LII za
2023-11-30 12:55:23 - druk nr 445 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług, sesja LII za
2023-11-30 12:57:14 - druk nr 446 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, sesja LII za
2023-11-30 12:57:47 - druk nr 447 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, sesja LII za
2023-11-30 12:58:25 - druk nr 448 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, sesja LII za
2023-11-30 13:00:08 - druk nr 449 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sesja LII za
2023-11-30 12:26:04 - druk nr 450 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno, sesja LII za
2023-11-30 13:01:11 - druk nr 451 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno. sesja LII za
2023-11-30 13:10:44 - druk nr 452 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z Gminy Choszczno. sesja LII za
2023-11-30 12:09:58 Zmiana w porządku obrad: przesunięcie druków nr 436, 437 i 438 na koniec rozpatrywania projektów. sesja LII za
2023-11-30 12:07:55 Przesuniecie druku 450 na początek obrad sesja LII za
2023-11-30 12:13:52 Wprowadzenie do porządku obrad odczytania protokołów kontroli w ramach planu rocznego komisji rewizyjnej sesja LII za
2023-11-30 13:09:18 Wniosek Radnego Andrzeja Korzeniewskiego dot. zmiany paragrafu 1 w uchwale 452 - kwoty 400 zł oraz usunięcie paragrafu 2 sesja LII przeciw
2023-12-28 10:08:33 - druk nr 453 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Radunia, sesja LIII za
2023-12-28 10:09:38 - druk nr 454 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, sesja LIII za
2023-12-28 10:13:17 - druk nr 455 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja LIII za
2023-12-28 10:06:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 456 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2024. sesja LIII za
2023-12-28 10:25:52 - druk nr 456 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2024. sesja LIII za
2024-01-19 10:04:37 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 461 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2024. sesja LIV za
2024-01-19 10:07:32 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: sprawozdanie komisji z działalności za 2023 rok. sesja LIV za
2024-01-19 10:05:55 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli za 2023 rok. sesja LIV za
2024-01-19 10:09:10 - druk nr 457 w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla gminy Choszczno na lata 2024-2027, sesja LIV za
2024-01-19 10:10:10 - druk nr 458 w sprawie przystąpienia gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, sesja LIV za
2024-01-19 10:11:28 - druk nr 459 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja LIV za
2024-01-19 10:32:37 - druk nr 460 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024. sesja LIV za
2024-01-19 10:35:39 - druk nr 461 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2024. sesja LIV za
2024-03-15 12:12:19 Przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji Rady Miejskiej. sesja LV za
2024-03-15 12:16:18 - druk nr 462 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie, sesja LV za
2024-03-15 12:17:33 - druk nr 463 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/453/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, sesja LV za
2024-03-15 12:18:33 - druk nr 464 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Raduniu, sesja LV za
2024-03-15 12:15:08 - druk nr 465 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno, sesja LV za
2024-03-15 12:38:32 - druk nr 466 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024, sesja LV za
2024-03-15 12:40:02 - druk nr 467 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2024-2037, sesja LV za
2024-03-15 12:41:27 - druk nr 468 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w miejscowości Chełpa, sesja LV za
2024-03-15 12:47:00 - druk nr 469 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, sesja LV za
2024-03-15 12:48:18 - druk nr 470 zmieniający uchwałę Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, sesja LV za
2024-03-15 13:37:57 - druk nr 471 zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. sesja LV za
2024-03-15 13:41:18 - druk nr 472 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2024 roku, sesja LV za
2024-03-15 13:43:29 - druk nr 473 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2024, sesja LV za
2024-03-15 13:44:34 - druk nr 474 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. sesja LV za
2024-03-15 12:10:26 Zmiana porządku obrad druk 465 1 sesja LV za
2024-03-15 12:37:11 Wniosek Radnego Jerzego Gumulinskiego o zakończenie dyskusji sesja LV za
2024-03-15 13:30:56 Wniosek formalny Przewodniczącego Bogusława Szymańskiego dot. wykreślenia z projektu uchwały w paragrafie 1 punkt 6 ustęp 6 o tresci "W przypadku zwłoki Burmistrza w zajęciu stanowiska sprawa zwłoki zostaje przekazana do rozpozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji jako skarga" sesja LV za
2024-03-15 13:24:04 Wniosek formalny Radnego Piotra Sobczaka - dot. w paragrafie 1 pkt 5 uchwały w paragrafie 26 ust 3 - otrzymuje brzmienie na posiedzeniu Komisji osoba nie będąca radnym może zabrać głos sesja LV przeciw
2024-03-15 13:32:20 Wniosek Przewodniczącego Bogusława Szymańskiego dot. Komisji Wsi i Rolnictwa - wykreślenia z projektu uchwały w paragrafie 1 pkt 5 sesja LV za