Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Choszczno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesława Świtaj

Wiesława Świtaj

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 152, przynależność: Centrum Samorządowe-Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe- Odrodzenie

Status: powołany - 18.01.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała I/6/2018 członek
Komisja Wsi i Rolnictwa stała I/8/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-01-31 12:43:44 Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej. sesja XLVI za
2023-01-31 12:45:46 - druk nr 370 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, sesja XLVI za
2023-01-31 12:47:00 - druk nr 371 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XLVI za
2023-01-31 12:48:25 - druk nr 372 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 0 Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”, sesja XLVI za
2023-01-31 12:49:39 - druk nr 373 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLVI za
2023-01-31 12:50:51 - druk nr 374 zmieniający uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, sesja XLVI za
2023-01-31 13:02:32 - druk nr 375 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:03:23 - druk nr 376 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037, sesja XLVI za
2023-01-31 13:04:49 - druk nr 377 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:05:26 - druk nr 378 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:06:58 - druk nr 379 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:09:10 - druk nr 380 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:07 - druk nr 381 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sesja XLVI za
2023-01-31 13:21:59 - druk nr 382 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:23:33 - druk nr 383 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, sesja XLVI za
2023-01-31 13:26:34 - druk nr 384 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023. sesja XLVI za
2023-01-31 13:28:06 - druk nr 385 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. sesja XLVI za
2023-01-31 13:29:21 - druk nr 386 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa. sesja XLVI za
2023-01-31 13:34:00 - druk nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, sesja XLVI za
2023-01-31 13:35:31 - druk nr 388 zmieniający uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno sesja XLVI za
2023-01-31 13:01:04 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. wycofania części zapisu w załączniku nr 2, pkt 2 w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : "oraz rozbiórki pawilonu plażowego przy ul. Chrobrego" sesja XLVI przeciw
2023-01-31 13:19:50 Wniosek Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. zmian w paragrafie 9 pkt. 13 podpunkt 5 " zamiast 3 krotnie to 4 krotnie w okresie od 31 marca do 31 grudnia" sesja XLVI przeciw
2023-02-14 12:02:17 Druk nr 389 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023. sesja XLVII za
2023-03-16 12:04:17 Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej. sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:01 - druk nr 390 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:06:48 - druk nr 391 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 „Jagiełły”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:07:27 - druk nr 392 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 „700-lecia”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:08:21 - druk nr 393 w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 4 „Południowe”, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:09:56 - druk nr 394 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/227/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:17:06 - druk nr 395 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:19:18 - druk nr 396 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:20:23 - druk nr 397 zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:27:44 - druk nr 398 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLVIII za
2023-03-16 12:28:37 - druk nr 399 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037. sesja XLVIII za
2023-05-18 10:04:21 Przyjęcie protokołu z XLIVIII sesji Rady Miejskiej. sesja XLIX za
2023-05-18 10:07:08 - druk nr 400 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choszczno a Skarbem Państwa, sesja XLIX za
2023-05-18 10:08:26 - druk nr 401 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:12:12 - druk nr 403 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, których wartość przekracza 500 tyś złotych, sesja XLIX za
2023-05-18 10:22:01 - druk nr 404 w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, sesja XLIX za
2023-05-18 10:23:44 - druk nr 405 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2023-2025, sesja XLIX za
2023-05-18 10:26:29 - druk nr 406 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023, sesja XLIX za
2023-05-18 10:29:28 - druk nr 407 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XLIX za
2023-05-18 10:30:58 - druk nr 408 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/191/95 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, sesja XLIX za
2023-05-18 10:32:08 - druk nr 409 zmieniająca uchwałę Nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno, sesja XLIX za
2023-05-18 10:34:04 - druk nr 410 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Choszczno w Stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, sesja XLIX za
2023-05-18 10:43:59 - druk nr 411 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. sesja XLIX za
2023-05-18 11:03:58 - druk nr 412 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XLIX za
2023-05-18 11:14:43 - druk nr 413 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2022, sesja XLIX za
2023-05-18 11:50:32 - druk nr 414 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. sesja XLIX za
2023-05-18 10:36:05 Trzyosobowy skład komisji sesja XLIX za
2023-05-18 10:39:18 Kandydatura : Anetta Bikowska sesja XLIX za
2023-05-18 10:40:29 Kandydatura : Stefan Szemlij sesja XLIX za
2023-05-18 10:42:36 Kandydatura : Jerzy Gumuliński sesja XLIX za