Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Sławomir Giziński

Sławomir Giziński

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: -, przynależność: Centrum Samorządowe - Odrodzenie, klub: Klub Centrum Samorządowe - Odrodzenie

Status: powołany - 02.03.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała VIII/66/2019 przewodniczący
Komisja Budżetu i Finansów stała I/6/2018 członek
Komisja Doraźna doraźna członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-05-15 12:12:38 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej. Sesja XVI za
2020-05-15 12:15:03 Projekt uchwały na druku nr 138 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”. Sesja XVI za
2020-05-15 12:19:58 Projekt uchwały na druku nr 139 w sprawie sprawienia przez Gminę Choszczno pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych. Sesja XVI za
2020-05-15 12:41:42 Projekt uchwały na druku nr 140 w sprawie zamiaru likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Sesja XVI za
2020-05-15 12:46:15 Projekt uchwały na druku nr 141 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2020 roku. Sesja XVI za
2020-05-15 13:07:12 Projekt uchwały na druku nr 142 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:08:55 Projekt uchwały na druku nr 143 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVI za
2020-05-15 13:21:25 Projekt uchwały na druku nr 144 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVI za
2020-05-15 13:23:34 Projekt uchwały na druku nr 145 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVI za
2020-05-15 13:25:34 Projekt uchwały na druku nr 146 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Sesja XVI za
2020-05-15 13:26:32 Projekt uchwały na druku nr 147 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2020-2022. Sesja XVI za
2020-05-15 13:56:24 Projekt uchwały na druku nr 148 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, Sesja XVI za
2020-05-15 14:03:45 Projekt uchwały na druku nr 149 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja XVI za
2020-06-30 12:06:38 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:04:42 Wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 12:10:08 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej. Sesja XVII za
2020-06-30 12:11:59 Projekt uchwały na druku nr 150 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zamęcinie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:14:13 Projekt uchwały na druku nr 152 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Sesja XVII za
2020-06-30 12:15:14 Projekt uchwały na druku nr 153 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sesja XVII za
2020-06-30 12:16:36 Projekt uchwały na druku nr 157 w sprawie utworzenia Sołectwa Oraczewice w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Sulino oraz zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Choszczno. Sesja XVII za
2020-06-30 12:18:27 Projekt uchwały na druku nr 158 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Sesja XVII za
2020-06-30 12:19:48 Projekt uchwały na druku nr 159 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:22:16 Projekt uchwały na druku nr 160 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:23:25 Projekt uchwały na druku nr 161w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:24:00 Projekt uchwały na druku nr 162w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. Sesja XVII za
2020-06-30 12:25:15 Projekt uchwały na druku nr 163 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XVII za
2020-06-30 12:26:42 Projekt uchwały na druku nr 165 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XVII za
2020-06-30 12:28:22 Projekt uchwały na druku nr 164 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Lomunalnych. Sesja XVII za
2020-06-30 13:33:23 Projekt uchwały na druku nr 154 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania. Sesja XVII za
2020-06-30 13:44:28 Projekt uchwały na druku nr 155 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019. Sesja XVII za
2020-06-30 14:35:35 Projekt uchwały na druku nr 156 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Sesja XVII za
2020-07-24 15:11:54 Kto jest za kandydaturą Radnego Sławomira Gizińskiego do Komisji doraźnej. Sesja XVIII za
2020-07-24 15:14:51 Kto jest za kandydaturą Radnego Jerzego Gumulinskiego do Komisji doraźnej. Sesja XVIII za
2020-07-24 15:16:55 Kto jest za kandydaturą Radnego Stefana Szemlij do Komisji doraźnej. Sesja XVIII za
2020-07-24 15:18:47 Kto jest za kandydaturą Radnej Teresy Kasior do Komisji doraźnej. Sesja XVIII przeciw
2020-07-24 15:20:35 Kto jest za kandydaturą Piotra Sobczaka do Komisji doraźnej. Sesja XVIII za
2020-08-07 10:18:35 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sesja XIX za
2020-08-07 10:21:18 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:22:21 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:23:16 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie. Sesja XIX za
2020-08-07 10:24:10 Wprowadzenie do porządku obrad druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna.. Sesja XIX za
2020-08-07 10:28:17 Projekt uchwały na druku nr 167 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XIX za
2020-08-07 10:30:33 Projekt uchwały na druku nr 168 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2020-2034. Sesja XIX za
2020-08-07 11:46:32 Projekt uchwały na druku nr 169 w sprawie odmowystwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sesja XIX za
2020-08-07 12:18:17 Projekt uchwały na druku nr 170 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 12:25:51 Projekt uchwały na druku nr 171 w sprawie skargi na decyzję Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie. Sesja XIX za
2020-08-07 12:46:25 Projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie. Sesja XIX za
2020-08-07 13:01:22 Projekt uchwały na druku nr 173 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna.. Sesja XIX za
2020-09-17 12:03:52 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XX za
2020-09-17 12:05:28 Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej. Sesja XX za
2020-09-17 12:06:58 Projekt uchwały na druku nr 174 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Sesja XX za
2020-09-17 12:08:36 Projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:09:29 Projekt uchwały na druku nr 176 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:12:04 Projekt uchwały na druku nr 177 w sprawie przyjęcia Statutu obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ul. Wolności 41 w Choszcznie, stanowiącej własność Gminy Choszczno. Sesja XX za
2020-09-17 12:19:16 Projekt uchwały na druku nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XX za
2020-10-29 12:22:39 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej. Sesja XXI za
2020-10-29 12:53:41 Projekt uchwały na druku nr 180 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja XXI za
2020-10-29 12:57:05 Projekt uchwały na druku nr 181 w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. Sesja XXI za
2020-10-29 13:04:44 Projekt uchwały na druku nr 182 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja XXI za
2020-10-29 13:06:52 Projekt uchwały na druku nr 184 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020. Sesja XXI za
2020-12-02 12:41:49 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. Sesja XXII za
2020-12-02 12:46:48 - druk nr 188 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno, Sesja XXII za
2020-12-02 12:48:21 - druk nr 189 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Sesja XXII za
2020-12-02 12:49:59 - druk nr 190 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Sesja XXII za
2020-12-02 12:54:03 - druk nr 191 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Sesja XXII za
2020-12-02 12:55:25 - druk nr 192 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, Sesja XXII za
2020-12-02 13:04:57 - druk nr 193 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2021, Sesja XXII za
2020-12-02 13:06:29 - druk nr 194 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, Sesja XXII za
2020-12-02 13:10:54 - druk nr 195 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze. Sesja XXII za
2020-12-02 12:16:38 OBECNOŚĆ Sesja XXII za
2020-12-02 13:01:57 Podjęcie wniosku Radnego Jerzego Gumulińskiego dot. dołączenia do instytucji zarządów osiedli Sesja XXII za
2020-12-21 11:59:26 Lista obecności na sesji w dniu 21 grudnia 2021 r. sesja XXIII za
2020-12-21 12:04:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:06:22 Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIII za
2020-12-21 12:14:06 - druk nr 186 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIII za
2020-12-21 13:30:17 - druk nr 187 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIII za
2020-12-21 13:33:17 - druk nr 197 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020, sesja XXIII za
2020-12-21 13:34:54 - druk nr 198 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XXIII za
2020-12-21 14:10:11 - druk nr 199 w sprawie likwidacji czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. sesja XXIII za
2020-12-21 14:14:22 - druk nr 200 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jezioro „Kluki” na jezioro „Klukom”, sesja XXIII za
2020-12-21 14:19:51 - druk nr 201 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 14:53:54 - druk nr 202 w sprawie skargi na działalność Burmistrza, sesja XXIII za
2020-12-21 15:04:03 - druk nr 203 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021. sesja XXIII za
2020-12-21 15:06:50 - druk nr 204 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. sesja XXIII za
2020-12-21 12:46:36 Wniosek zdjęcie z poz. 7 zał 4 100 tyś złotych i przekazanie na dokończenie ul. Rybackiej i Westerplatte zał 4 poz. 2 sesja XXIII za
2020-12-21 13:01:04 Wniosek - Usunięcie z pkt. 13 zał. 4 - 600 tyś. złotych oraz z 200 tyś złotych z działu 75023 rodz. 4010 i przekazanie tej kwoty na remont drogi dojazdowej do miejscowości Krzowiec - łącznie 800 tyś. złotych sesja XXIII przeciw
2020-12-21 13:24:34 Wniosek czy Państwo wyrażacie zgodę o reasumpcję głosowania wniosku radnego Jerzego Gumulińskiego sesja XXIII przeciw
2020-12-21 14:08:02 Wniosek formalny radnego Piotra Sobczaka o wykreślenie z uchwały o likwidacji bibliotek filii w Sławęcinie sesja XXIII przeciw
2020-12-21 14:51:48 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. sesja XXIII za
2021-03-12 12:02:15 Obecność na XXIV sesji RM sesja XXIV za
2021-03-12 12:18:44 Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. sesja XXIV za
2021-03-12 12:20:36 - druk nr 151 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Choszczeńskiego, sesja XXIV za
2021-03-12 12:22:37 - druk nr 205 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, sesja XXIV za
2021-03-12 12:24:05 - druk nr 206 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, sesja XXIV za
2021-03-12 12:25:34 - druk nr 207 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:26:43 druk nr 208 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo gminy Choszczno oraz zasad jego używania, sesja XXIV za
2021-03-12 12:27:52 - druk nr 209 w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Choszczna, sesja XXIV za
2021-03-12 12:30:45 - druk nr 210 zmieniająca uchwałę nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:34:04 - druk nr 211 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 12:35:39 - druk nr 212 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:43:48 - druk nr 213 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, sesja XXIV za
2021-03-12 12:45:50 - druk nr 214 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2021 r. na realizację projektu pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII”, sesja XXIV za
2021-03-12 12:48:20 - druk nr 215 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo, sesja XXIV za
2021-03-12 12:56:37 - druk nr 216 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku, sesja XXIV za
2021-03-12 12:57:56 - druk nr 217 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:09:15 - druk nr 218 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXIV za
2021-03-12 13:11:07 - druk nr 219 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXIV za
2021-03-12 13:13:05 - druk nr 220 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerami działki 1412, Obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sesja XXIV za
2021-03-12 13:16:06 - druk nr 221 w sprawie zwolnienia z opłaty o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r., przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu na jej wniesienie, sesja XXIV za
2021-03-12 13:24:44 - druk nr 222 w sprawie skargi na bezczynność organu, sesja XXIV za
2021-03-12 13:36:39 - druk nr 223 w sprawie skargi na działalność Burmistrza. sesja XXIV za
2021-03-12 13:48:26 - druk nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno. sesja XXIV przeciw
2021-03-12 12:17:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 224 w sprawie ustalenia zasad przekazywania składników mienia Gminy Choszczno do korzystania dla Sołectw na terenie Gminy Choszczno. sesja XXIV za
2021-03-12 12:12:12 Wprowadzenie do porządku sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno za rok 2020. sesja XXIV za
2021-03-12 12:14:05 Wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Choszczno z organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie za 2020 rok. sesja XXIV za
2021-03-12 12:55:32 Głosowanie za wnioskiem Andrzeja Korzeniewskiego dot. aby rozwiązać problem zgłoszeniowy w weekendy i święta , podać numer telefonu i adres do zgłoszenia dot. zwierząt bezdomnych sesja XXIV za
2021-03-30 10:11:27 Lista obecności na XXV sesji w dniu 30 marca 2021 r. sesja XXV za
2021-03-30 10:16:19 Druk nr 225 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. sesja XXV za
2021-05-31 12:01:28 Obecność sesja XXVI za
2021-05-31 12:08:35 Przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesja XXVI za
2021-05-31 12:12:32 - druk nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Suchań dotyczącego powierzenia Gminie Choszczno realizacji zadania publicznego Gminy Suchań w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Suchań do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. sesja XXVI za
2021-05-31 12:25:04 - druk nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/122/99 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu, sesja XXVI za
2021-05-31 12:29:28 - druk nr 228 w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, sesja XXVI za
2021-05-31 12:32:02 - druk nr 229 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, sesja XXVI za
2021-05-31 12:47:34 - druk nr 230 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXVI za
2021-05-31 12:49:26 - druk nr 231 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXVI za
2021-05-31 12:55:29 - druk nr 235 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Choszcznie przy ul. Wolvegi, oznaczonych numerami działek 3,4,5 obr. 1 m. Choszczno. sesja XXVI za
2021-05-31 13:15:57 - druk nr 232 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna wotum zaufania, sesja XXVI za
2021-05-31 13:25:32 - druk nr 233 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020, sesja XXVI za
2021-05-31 14:01:38 - druk nr 234 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. sesja XXVI za
2021-06-30 12:05:29 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. sesja XXVII za
2021-06-30 12:10:58 - druk nr 236 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:12:10 - druk nr 237 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową „Tęczowa Kraina” w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:13:04 - druk nr 238 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:13:53 - druk nr 239 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie, sesja XXVII za
2021-06-30 12:45:06 - druk nr 240 w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sesja XXVII za
2021-06-30 13:01:52 - druk nr 241 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021, sesja XXVII za
2021-06-30 13:03:09 - druk nr 242 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2021-2034, sesja XXVII za
2021-06-30 13:05:45 - druk nr 243 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, sesja XXVII za
2021-06-30 13:07:59 - druk nr 244 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Korytowo, sesja XXVII za
2021-06-30 13:19:58 - druk nr 245 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i gminy 2013- 2024, Plan Czteroletni – aktualizacja na lata 2021 – 2024. sesja XXVII za
2021-06-30 12:44:25 Wniosek o zamknięcie dyskusji sesja XXVII za
2021-09-16 10:07:37 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja XXVIII za
2021-09-16 10:11:56 Projekt uchwały na druku nr 247 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2021. Sesja XXVIII za
2021-09-16 10:13:09 Projekt uchwały na druku nr 246 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja XXVIII za