Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jerzy Gumuliński

Jerzy Gumuliński

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 176, przynależność: Klub Centrum Samorządowe - Odrodzenie

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Infrastruktury i Gospodarki stała I/7/2018 przewodniczący
Komisja Oświaty i Kultury stała I/9/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 Droga działkowców interpelacja 2019-02-13 2019-02-25
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Wniosek o poszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwał w sprawie powołania składu osobowego wszystkich komisji. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Kto z Państwa Radnych jest za tym aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady? Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Wniosek o przegłosowanie en blok kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Panie Ewa Jabłońska Irena Piątek Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Wniosek o 2 Przewodniczących Rady. Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Skarg Wniosków w i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
Komisja Budżetu i Finansów - Zbigniew Żółkiewicz Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Budżetu i Finansów - Wojciech Sierakowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Budżetu i Finansów - Andrzej Zakrzewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Budżetu i Finansów - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Wierzba Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Budżetu i Finansów - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Jakub Pialik Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Andrzej Korzeniewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Infrastruktury i Gospodarki - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Jerzy Miładowski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Kazimierz Czapiewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Krzysztof Połomski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Irena Piątek Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Magdalena Lisiak Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Ewa Jabłońska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Stefan Szemlij Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Jerzy Gumuliński Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Maciej Zadka Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Anetta Bikowska Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Michał Ostraszewski Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Komisja Oświaty i Kultury - Sylwester Stefański Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) przeciw
Komisja Oświaty i Kultury - Marzena Kiejrys Sesja Inauguracyjna ( kadencja 2018-2023 ) za
Projekt uchwały na druku nr 328 w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w budynku kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 332 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie oraz nadania mu statutu. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 333 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 10 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 11 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 12 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna – Roberta Adamczyka. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Choszcznie. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 14 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty. Sesja II za
Projekt uchwały na druku nr 15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Sesja II za
Wniosek o przeniesienie druku nr 12 po druku nr 15. Sesja II za
Wniosek o obniżeniu stawki kwoty z 4800zł na 4000zł wynagrodzenia Burmistrza Choszczna Sesja II przeciw
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 331 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 16 w sprawie upoważnienie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Choszcznie Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 17 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2019 Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 20 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 21 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2018-2028 Sesja III za
Projekt uchwały na druku nr 22 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja III za
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja III za
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja III za
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Irena Piątek Sesja III za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja III przeciw
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Jerzy Gumuliński Sesja III za
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja III przeciw
Druk nr 25 zmieniający uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. Sesja IV za
Druk nr 26 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Rewizyjnej). Sesja IV za
Druk nr 27 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Sesja IV za
Druk nr 23 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie. Sesja IV za
Druk nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Sesja IV za
Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej. Sesja V za
Druk nr 28 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Sesja V za
Druk nr 29 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
Druk nr 30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Sesja V za
Druk nr 31 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
Druk nr 32 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019. Sesja V za
Druk nr 37 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja V za
Druk nr 38 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja V za
Zmiana w porządku obrad - druk 37 i 38 po druku 32. Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja V przeciw
Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja V przeciw
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja V za
Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Sobczak Sesja V za
Komisja Budżetu i Finansów - Sylwester Stefański Sesja V za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Piotr Sobczak Sesja V za
Wniosek o przekazanie do komisji infrastruktury i gospodarki skargi złożonej przez mieszkańska Choszczna. Sesja V za
Druk nr 39 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. Sesja VI za
Druk nr 40 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
Druk nr 41 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku. Sesja VI za
Druk nr 44 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja VI za
Druk nr 45 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Sesja VI za
Druk nr 46 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
Druk nr 47 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja VI za
Druk nr 48 w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Sesja VI za
Druk nr 49 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. Sesja VI za
Druk nr 43 w sprawie skargi Pani E. W. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja VI za
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. Sesja VI za
Wniosek aby w par. 4 aby wykreślić podpunkt 5 abcd Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VI przeciw
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VI przeciw
Komisja Wsi i Rolnictwa - Teresa Kasior Sesja VI za