Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Sobczak

Piotr Sobczak

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 95, przynależność: Klub Przyszłość Gminy

Status: powołany - 21.01.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała I/6/2018 członek
Komisja Wsi i Rolnictwa stała I/8/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
11 Remont ul. Żeglarskiej interpelacja 2019-02-14 2019-02-26
12 Oznaczenie ul. Kożedo interpelacja 2019-02-14 2019-02-26
13 Znak drogowy na ulicy Lipcowej. interpelacja 2019-02-26 2019-03-04
16 Zły stan budynków. interpelacja 2019-03-12 2019-03-19
17 Umorzenie podatków interpelacja 2019-03-12 2019-03-19
18 Impreza gminna interpelacja 2019-03-12 2019-03-22
19 Konserwacja ul. Żeglarskiej interpelacja 2019-03-12 2019-03-22
23 Udostępnienie dokumentacji z imprezy w dniu 10 listopada 2018 r. interpelacja 2019-04-10
24 Przeprowadzenie prac konserwacyjnych na ulicy Żeglarskiej interpelacja 2019-04-10
25 Informacja dotycząca weryfikacji prac konserwacyjnych dróg. interpelacja 2019-04-10
32 Udziały w spółce zapytanie 2019-04-19
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Druk nr 25 zmieniający uchwałę Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym. Sesja IV za
Druk nr 26 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Rewizyjnej). Sesja IV przeciw
Druk nr 27 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego (dot. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Sesja IV przeciw
Druk nr 23 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie. Sesja IV za
Druk nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Sesja IV za
Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej. Sesja V za
Druk nr 28 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie. Sesja V za
Druk nr 29 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V przeciw
Druk nr 30 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Sesja V za
Druk nr 31 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Sesja V za
Druk nr 32 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019. Sesja V za
Druk nr 37 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja V przeciw
Druk nr 38 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja V przeciw
Zmiana w porządku obrad - druk 37 i 38 po druku 32. Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Wojciech Sierakowski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja V za
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Wojciech Sierakowski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja V za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja V za
Komisja Budżetu i Finansów - Piotr Sobczak Sesja V za
Komisja Budżetu i Finansów - Sylwester Stefański Sesja V za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Piotr Sobczak Sesja V za
Wniosek o przekazanie do komisji infrastruktury i gospodarki skargi złożonej przez mieszkańska Choszczna. Sesja V wstrzymał się
Druk nr 39 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. Sesja VI za
Druk nr 40 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
Druk nr 41 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2019 roku. Sesja VI za
Druk nr 44 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadanych psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Sesja VI za
Druk nr 45 w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Sesja VI za
Druk nr 46 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019. Sesja VI za
Druk nr 47 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033. Sesja VI za
Druk nr 48 w sprawie zawarcia z Powiatem Choszczeńskim porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. Sesja VI za
Druk nr 49 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. Sesja VI za
Druk nr 43 w sprawie skargi Pani E. W. na działalność Burmistrza Choszczna. Sesja VI przeciw
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej. Sesja VI za
Wniosek aby w par. 4 aby wykreślić podpunkt 5 abcd Sesja VI przeciw
Komisja Rewizyjna - Kazimierz Czapiewski Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Zbigniew Żółkiewicz Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Krzysztof Połomski Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Jakub Pialik Sesja VI za
Komisja Rewizyjna - Teresa Kasior Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Zakrzewski Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Michał Ostraszewski Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Piotr Wierzba Sesja VI za
Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Andrzej Korzeniewski Sesja VI za
Komisja Wsi i Rolnictwa - Teresa Kasior Sesja VI za